10 жовтня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ станом на 07.10.2019 р.


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 07.10.2019

ПРОФСПІЛКА

5 вересня відбулось засідання президії ЦК Профспілки. Серед основних питань - стан оплати праці працівників галузі та дії Профспілки. Відмічається, зокрема, що систематичне недофінансування охорони здоров’я (у 2019 році  передбачено суму, еквівалентну 3,2 % валового внутрішнього продукту (ВВП) негативно впливає на стан матеріального забезпечення медичних працівників, традиційно залишаючи їх на останніх позиціях розміру заробітної плати серед працівників інших галузей економіки.
Небажання попереднього Уряду вдосконалити Єдину тарифну сітку в бюджетній сфері, ігнорування колишнім керівництвом МОЗ України нагальних  питань, спрямованих на  збереження гарантій та унормування умов в оплаті праці працівників комунальних некомерційних підприємств, призвели до  кризової ситуації в оплаті праці працівників галузі.
Середній рівень заробітної плати в охороні здоров’я за липень 2019 року склав 7 341 грн., в той час як  в освіті – 8 439 грн., в економіці – 10 971 грн., у промисловості – 12 239 грн., що нижче на 15%,  49,4%   та 66,7% відповідно. Питома вага працівників у сфері охорони здоров’я, які отримують заробітну плату меншу за розмір середньої заробітної плати у галузі становить  65,5 %, в тому числі 35,6% менше фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу,  10,5% - менше  мінімальної заробітної плати.
Аналогічні показники країн Європи мають іншу тенденцію: працівники, які виробляють суспільні блага й оплачуються з бюджету, як правило, отримують більш високу заробітну плату, ніж працівники не бюджетного сектора. І лише в східноєвропейських країнах із перехідною економікою розбіжності в оплаті праці таких працівників або відсутні (Болгарія, Естонія), або незначні (Польща - від 7% до 10%).

12 липня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ станом на 05.07.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

станом на 05.07.2019

ПРОФСПІЛКА

26 червня відбулось засідання президії ЦК Профспілки. Серед основних питань - готовність закладів охорони здоров’я до впровадження реформи вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги; проблеми із незабезпеченням фондом оплати праці закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), які надають вторинну та третинну медичну допомогу.
Профспілка визначила катастрофічною ситуацію із «зрівнялівкою» в оплаті праці медичних працівників, які надають допомогу на вторинному та третинному рівнях. Влада незадовільним фінансуванням повністю дискредитувала Єдину тарифну сітку в охороні здоров'я, встановивши оплату праці на рівні мінімальної заробітної плати (4 173 грн.) для працівників з 1 по 12 тарифний розряд (від двірника до лікаря першої кваліфікаційної категорії та всім медичним сестрам незалежно від стажу роботи та наявної категорії).
Крім того, розрахункова незабезпеченість фонду оплати праці закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (вторинну) та високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу на четвертий квартал 2019 року складає понад 1 млрд. грн.
І при цьому за таких соціально-економічних показників зазначені заклади охорони здоров'я протягом 2019 року мають долучитися до укладання договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), що є обов’язковою передумовою їх подальшого фінансування, оскільки відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 01 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюватиметься для всіх видів медичної допомоги. В той же час єдині тарифи на медичні послуги спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги будуть затверджені тільки з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» !

5 квітня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ станом на 04.04.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 04.04.2019

ПРОФСПІЛКА

26 березня відбулось засідання президії ЦК Профспілки. Серед основних питань, які розглядались – питання оплати праці в умовах реформування діяльності закладів охорони здоров'я і роль колективних договорів. Профспілка відмічає, що втрата закладами охорони здоров'я статусу бюджетних установ має своїм наслідком, зокрема, те, що на них не поширюються норми законодавства з питань оплати праці працівників бюджетної сфери. Натомість нові галузеві умови оплати праці відсутні. Незважаючи на неодноразове ініціювання з боку Профспілки, переговори щодо укладення галузевої угоди в сфері охорони здоров'я ігноруються Міністерством охорони здоров'я України, яке наголошує на доцільності «ринкових відносин» та «свободі домовленості» між керівниками ЗОЗ та найманими працівниками в питаннях оплати праці.
Єдиною мінімальною гарантією в оплаті праці для працівників комунальних некомерційних підприємств галузі залишається визначений законом розмір мінімальної заробітної плати (довідково - 2019 року це 4173 грн). А найпоширенішим засобом заохочення та диференціації в оплаті праці у реорганізованих в комунальні підприємства закладах стає преміювання працівників, що здійснюється на умовах, затверджуваних роботодавцями. Такий підхід дуже часто не враховує рівня освіти і кваліфікації, продуктивності праці, особливостей умов виконуваної роботи, її складності, навантаження працівників та призводить до «зрівнялівки» в оплаті праці лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та подекуди технічних службовців, або ж до встановлення непропорційних розмірів оплати праці різних категорій працівників, наприклад адміністративного та лікарського персоналу. Крім того, положення про преміювання, що не є складовою діючого на підприємстві колективного договору, може в будь-який час бути змінено або скасовано одноосібним рішенням роботодавця.
За таких умов особливого значення в регулюванні умов оплати праці у закладі охорони здоров'я набуває колективний договір між профспілковою організацією та роботодавцем, яким регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а також контроль за неухильним додержанням його положень сторонами.
Тому президія Профспілки у рішенні від 26 березня 2019 року № ПР7-17-1 визначила першочерговим завданням укладення нової Галузевої угоди і зобов’язала голів первинних профспілкових організацій до укладення Галузевої угоди домагатися збереження встановлених для працівників бюджетних установ умов праці та її оплати у якості мінімальних гарантій, зокрема доплат за роботу в шкідливих умовах, додержання законодавства про охорону праці - забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконання вимог постанов КМ України від 11.05.2011 № 524, від 20.03.2013 № 174, від 27.03.2013 № 199.

2 березня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ станом на 28.02.2019


Інформація про новації законодавства станом на 28 лютого 2019 року

Шановні колеги !

Інформуємо Вас про окремі питання роботи галузі, закладів охорони здоров’я, діяльності профспілок та змін в законодавстві за останній місяць.
ГОЛОВНІ НОВИНИ

В першій декаді лютого відбулася зустріч представників Профспілки працівників охорони здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України - Голови Профспілки Вікторії Коваль та заступника Міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка. Профспілка наполягала на розгляді наступних актуальних питань :
1. Укладення Галузевої угоди між МОЗ України та Професійною спілкою працівників охорони здоров'я України на новий строк.
2. Напрацювання спільних проектів колективних договорів для комунальних некомерційних підприємств, які надають первинну, вторинну (третинну) медичну допомогу.
3. Унормування праці працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та забезпечення гарантій в оплаті праці, зокрема щодо: - встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці та порядку збереження медичного стажу; - підвищення рівня оплати праці працівників охорони здоров’я та забезпечення її диференціації з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їхньої праці; - виплати надбавки за тривалість безперервної роботи, за вислугу років; - виплати допомоги на оздоровлення медичним працівникам тощо.
4. Виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у повному обсязі, зокрема: - фінансового забезпечення компонента оплати праці медичних працівників у складі тарифів та коригувальних коефіцієнтів на рівні не меншому за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти; - перегляд розміру капітаційної ставки, зважаючи на ринкову вартість медичних послуг (вартість обладнання, витратних матеріалів, проведення аналізів, оплата праці медичного персоналу), з урахуванням її підвищення та індексації, що передбачено українським законодавством.
5. Стан забезпечення у 2019 році фонду оплати праці працівників ЗОЗ, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у зв’язку зі зменшенням обсягу медичної субвенції на 1,8 млрд. грн. у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
6. Про відміну наказу МОЗ України від 08.06.2018 № 1097 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня 1993 року № 54» та підготовку проекту постанови КМУ для відновлення права на доплати за шкідливі умови праці за результатами атестації робочих місць працівникам медичної освіти.
7. Розробка нових галузевих норм (або поновлення скасованих) щодо безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з прийняттям розпорядження КМУ від 18 грудня 2017р. №1022р.
Обговорювалися також проблемні питання надання невідкладної медичної допомоги, викликів до пацієнтів додому, умов праці лікарів-інтернів, фінансового забезпечення реформування вторинного рівня надання медичної допомоги.
У ході зустрічі представниками Профспілки було наголошено на тому, що рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки прав, гарантій та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці керівників та працівників комунальних некомерційних підприємств. Крім того, зростає інтенсифікація праці медичного персону внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту медичних працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.
Профспілка черговий раз наполягає на прискоренні вирішення порушених питань. 

22 січня 2019 р.

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ПОДАТКИ, ШТРАФИ - 2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ, ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ, ПСП, РОЗМІРИ ПДФО, ЄСВ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ, А ТАКОЖ ШТРАФНІ САНКЦІЇЇ
У 2019 РОЦІ

ЗАРПЛАТНІ ГАРАНТІЇ

Соціальна гарантія
Розмір, грн
Мінімальна заробітна плата
4173 (місячна);
25,13 (погодинна)
Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки)
1921
Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду ЄТС
1921

До відома: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка), який можна зазначати в штатному розписі у 2019 році — 1921 грн. Тобто розмір не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці)..

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298), встановлений на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року — 1921,00 грн.

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА (МЗП)

у місячному розмірі – 4 173 грн;
у погодинному розмірі − 25,13 грн.

Тобто з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватися жодному найманому працівнику менше ніж 4 173 грн за відпрацьований повний місяць.

До відома: зміна МЗП викликає зміну: розмірів ЄСВ, розмір «добових» у відрядженні по Україні, розміри штрафів за порушення законодавства про працю, обмеження щодо «декретних», податок не нерухомість та ще понад 10 ставок, лімітів, обмежень.

15 січня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА станом на 10.01.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 10.01.2019

ПРОФСПІЛКА

13 грудня 2018 року відбулося засідання Президії Профспілки працівників охорони здоров’я України. У ході засідання розглядалися актуальні питання реформування системи охорони здоров’я, укладання колективних договорів, що є запорукою ефективного захисту трудових прав працівників. Члени Президії мали можливість поставити питання начальнику Управління координації центрів реформ Міністерства охорони здоров'я України Тетяні Орабіній. Окремим питанням було розглянуто напрацювання консолідованої позиції та спільних дій щодо участі у колективних переговорах з укладення Галузевої угоди, реалізації та контролю за її виконанням.

Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України відмічає, що неналежне фінансування системи охорони здоров’я, неузгоджене нормативно-правове забезпечення реформи, відсутність соціального діалогу погіршують стан забезпечення трудових прав та гарантій працівників в процесі трансформації медичної галузі.
Рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки гарантій  та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств. Внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі зростає інтенсифікація праці медичного персоналу. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.
Профспілка вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту трудових прав спілчан. Направлялися звернення, заяви та вимоги до  Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, ініційований колективний трудовий спір між Профспілкою та Кабінетом Міністрів України. Профспілка вдавалася до масових акцій – участі у Всеукраїнській акції протесту профспілок 17 жовтня 2018 року. Профспілкою направлені листи керівникам органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, керівникам комунальних закладів охорони здоров’я з вимогами дотримання трудового законодавства під час реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (КНП).