24 квітня 2017 р.

Доплата за використання деззасобівПитання: працюю старшою медичною сестрою у стаціонарному відділенні лікарні. Чи маю право на встановлення доплати за використання дезінфекційних засобів ?
Відповідь: на практиці така доплата старшим медичним сестрам не призначається, враховуючи їх посадові обов’язки. Ця доплата надається за використання у роботі дезінфікувальних засобів, прибирання туалетів, а не облік та видачу цих засобів. Конкретний перелік посад працівників, які використовують у роботі деззасоби, і яким встановлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки), слід передбачити у колективному договорі.

Пояснимо: нарахування доплати за роботу з дезінфікуючими засобами в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки) працівникам закладів охорони здоров’я регламентується підпунктом 3.4.7 Умов оплати праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519,  із змінами та доповненнями (далі – Умови).
Відповідно до підпункту 3.4.7 Умов працівникам (у т. ч. молодшим медичним сестрам), які використовують дезінфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки).
Проте питання щодо нормування праці з використанням дезинфікуючих засобів на сьогодні є неврегульованим. На жаль, інформація, яка надається Мінсоцполітики та МОЗ України у листах за останні роки, не дозволяє чітко вказати: за який об’єм роботи з деззасобами можна встановлювати доплату – яку частку робочого часу займає робота з деззасобами, в чому саме полягає використання деззасобів в сенсі права на доплату, тощо.
Зауважимо, що в період 2001 – 2005 років – коли діяла попередня редакція Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я (наказ МОЗУ №161/137)  – пункт 3.4.14. таких умов встановлював можливість такої доплати виключно працівникам на посадах прибиральників приміщень, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів (у т.ч. молодшим   медичним  сестрам).
Нова ж редакція Умов оплати (наказ №308/519) не чітко визначає посади працівників, яким може встановлюватись доплата за використання деззасобів,
Так ось – МОЗ у 2005 році роз'яснювало, що таку доплату мають отримувати усі працівники незалежно від займаної посади, до посадових обов'язків яких входить використання дезінфікувальних засобів, пізніше - в листі Міністерства охорони здоров'я 10.03.67/901 від 25.05.2006 р., погодженому з Міністерством праці та соціальної політики України (його було направлено на місця керівникам закладів охорони здоров'я), роз'яснюється, що ця доплата встановлюється працівникам за роботу в шкідливих умовах праці, зайнятим не менше половини робочого часу в умовах, за переліком посад, затверджених колективним договором закладу. Але через 4 місяці цей лист скасовується – МОЗ надсилає роз’яснення від 04.09.2006 №10.03.67/1574 «Про скасування листа МОЗ України від 25.05.2006 №10.03.67/901 та врегулювання правових норм з оплати праці медичних та педагогічних працівників», причому про шкідливі умови чи тривалість роботи з деззасобами не говориться нічого, лише цитується наказ №308/519.
Нарешті, 2007 року МОЗ знову вказує «Ця доплата встановлюється працівникам за роботу в шкідливих умовах праці за переліком посад, затверджених колективним договором закладу» (лист від 27.03.2007 р. N 10.01.07/581). За аналогією інших доплат за роботу в шкідливих умовах логічним є врахування тривалості роботи в таких умовах. Але при цьому ні наказ №308/519, ні дане роз'яснення не висувають вимогу здійснювати атестацію робочого місця з метою встановлення шкідливих факторів, як це передбачено у інших випадках.
Мінсоцполітики, в свою чергу, в листах від 09.09.2009 №540/13/84-09 та від 09.09.2011  №744/13/84-11 «Щодо встановлення доплати за використання у роботі дезінфікувальних засобів» вказує на необхідність включення до посадових обов'язків працівників виконання цих робіт та не згадує про шкідливі умови роботи. Тому й консультанти з Місоцполітики виокремлюють доплати за роботу в шкідливих умовах та доплату за використання деззасобів як різні причини доплат.
Підсумуємо: доплата надається за використання у роботі дезінфікувальних засобів, а також при прибиранні туалетів. Наказом МОЗ №308/519 не вказано конкретного переліку посад (професій, робіт), які мають право на згадану доплату, як і не встановлено критеріїв визначення категорії працівників та інших обмежень.
Виходячи з того, що відповідно до статті 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів, конкретний перелік (список) посад (професій, робіт), які використовують у роботі деззасоби, і яким встановлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки), слід передбачити у колективному договорі.
Саме такі висновки містяться і роз’ясненнях Держпраці  (роз’яснення Управління Держпраці в Хмельницькій області від 26.11.2015 додається).
Для визначення відповідного списку доцільним є проведення комісійного (за участі представників адміністрації і профспілкового комітету) обстеження умов праці працівників щодо використання у роботі дезінфікувальних засобів.
Використання працівником у своїй роботі деззасобів має бути передбачено також посадовою інструкцією.
Конкретні розміри доплат, надба­вок та інших виплат визначаються керівником закладу за рахунок і в ме­жах фонду заробітної плати (п.1.6 Загальних положень Умов). Рішення керівника про встанов­лення працівникові певних доплат і надбавок на підставі положень ко­лективного договору оформлюється наказом по закладу.
Відповідальність за своєчасне і правильне визначення розміру заро­бітної плати працівників, у тому числі встановлення та нарахування доплат і надбавок, згідно з чинним законо­давством також несе керівник закладу.
Враховуючи судову практику з даного питання, деззасоби, які при цьому використовуються, повинні бути включеними до Державного реєстру дезінфекційних засобів (останній чинний – станом на 1-6 місяці 2015 року), а особистий підпис працівника, який використовує деззасоби, повинен бути в «Журналі отримання та витрати дезінфікуючих засобів» (за формою №290/0, затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 р. № 160).
Тобто перелік посад, при роботі на яких працівник має право на призначення доплати за використання у роботі дезінфікувальних засобів не обмежується Умовами оплати; як і кому призначається така доплата повинно бути визначено в колективному договорі і реалізовано наказом головного лікаря. Обов'язковими загальними умовами є зобов'язання використовувати деззасоби у посадовій інструкції працівника,  включення деззасобу до чинного Державного реєстру дезінфекційних засобів, особисті підписи працівника, який використовує деззасоби, в «Журналі отримання та витрати дезінфікуючих засобів» (за формою №290/0) та наявність коштів на доплати у фонді оплати праці лікарні.
До відома, згідно останніх законодавчих змін, доплата за використання деззасобів нараховується, так би мовити, «поверх» мінімальної заробітної плати - 3200 грн. (лист Мінпраці додається).
Інформаційно-аналітичний відділ ХООППОЗУ. Квітень 2017
Управління Держпраці у Хмельницькій області

ДОПЛАТА ПРАЦІВНИКАМ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ
26 ноября в 4:27 · 2015

У відповідності до п. 3.3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 року № 790) встановлюється доплата працівникам, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10% посадового (місячного) окладу.
На виконання вище названої постанови видані накази:
Міністерство освіти і науки – 557 від 26.09.2005 р.; (пункт 4.3 г’)
Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я - № 308/519 від 05.10.2005 р. (п. 3.4.7.);
Міністерство у справах молоді та спорту - №2097 від 23.09.2005 р.(п. 2.4г) ;
Міністерство культури і туризму - №745 від 18.10.2005 р.(п. 2.4г),
в яких теж зазначені вимоги в межах встановленого фонду оплати праці встановлювати ці доплати. Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється вказана доплата, має визначатись в колективному договорі, а виконання таких робіт повинно бути передбачено в посадових обов’язках працівників.
В практиці зустрічаються випадки встановлення таких доплат в розмірі 5%, що порушує вимоги вище вказаних нормативних документів.
Інколи виникають спірні питання, пов’язані з тривалістю роботи з дезінфікуючими засобами. З приводу цього є роз’яснення МОЗ України за погодженням з Мінпраці – лист від 01.09.2006 р. № 10.03.67 /1574 в якому зазначено, що такі доплати встановлюються незалежно від часу роботи з цими засобами.
Необхідно відмітити, що окремим категоріям працівників медичних та освітянських установ у зв’язку з особливими умовами праці можуть встановлюватися підвищення посадових окладів на 15-25%, проте доплата за використання в своїй роботі дезінфікуючих засобів встановлюється незалежно від інших підвищень їхні посадових окладів.
На підприємствах і організаціях виробничої сфери розмір цієї доплати визначається колективним договором.